Aday Müşteri Aydınlatma Metni

ADAY MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği:
Bostancı Mahallesi Tarikihas Sokak Tavukçuoğlu İş Merkezi No:2/6 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 949196 sicil numarası ile kayıtlı olan Okul Sepeti Pazarlama A.Ş.(“Şirket”)’dir.

 


2. Veri Kategorizasyonu:


Kimlik Bilgisi
 •  

Ad, soyadı gibi

İletişim Bilgisi

 •  

Ev/işyeri/cep telefon numaraları, e-posta adresi gibi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

 

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi

İşitsel Kayıtlar

 •  

Çağrı merkezi tarafından alınan ses kayıtları gibi

Hukuki İşlem Verisi

 •  

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

 

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:


Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

 • okulsepeti.com site üyeliği kaydı oluşturma
 • aday müşteri  portföyü oluşturma
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Fiziksel Mekân Güvenliği

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

İşitsel Kayıtlar

 • Çağrı merkezi aracılığı ile alınan kayıtlar

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:


Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları

 • Gerektiğinde kamera kayıtlarının Emniyet Müdürlüğü ve adli mercilerle paylaşılması

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Şirket ortakları, Satış Departmanı Çalışanları ve diğer yetkili çalışanları

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Aday müşteri  portföyü oluşturma
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi
 • Aday müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

OKUL (Öğrencinin okumakta olduğu  okul)

 • Okulun, öğrencinin satın aldığı ürün verilerinin takibini yapabilmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

KVKK m.5 f.2 f bendi;Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi
(Avukatlar)

 • Uyuşmazlıkların çözümü için

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla aday müşteri bilgilerinin iletilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yurtdışı Tedarikçi (yazılım sistemi tedarikçisi) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)

 • Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
 • Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (Çağrı merkezi hizmet sunucuları)

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ve şirket güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

 

6. İlgili Kişiler ’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri:

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı başvuru formu linkinde yer alan “ Veri Sorumlusuna Başvuru Form ”nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla Bostancı Mahallesi Tarikihas Sokak Tavukçuoğlu İş Merkezi No:2/6 Kadıköy/İstanbul adresine iletilmesi,
Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak okulsepetipazarlama@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.
Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.